Enligt Diskrimineringslagen ska du som arbetsgivare regelbundet säkerställa att alla medarbetare, oavsett kön, hanteras lika vid lönesättning. Det gör du med en lönekartläggning. Alla arbetsgivare ska göra en lönekartläggning varje år.

8611

Enligt Diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder ska alla arbetsgivare genomföra en lönekartläggning varje år så att eventuella osakliga löneskillnader på grund av kön kan rättas till. Lön är en lika viktig fråga för arbetstagaren som för arbetsgivaren och det är viktigt att det blir rätt.

<10 (Under 10 anställda) Alla arbetsgivare ska genomföra en årlig, skriftlig redovisning av resultatet av lönekartläggningen och analysen. >10 (Över 10 anställda) Alla arbetsgivare med 10 eller fler anställda ska genomföra en årlig, skriftlig Diskrimineringslagen i korthet Diskrimineringsförbuden Undantag från diskrimineringsförbuden Aktiva åtgärder Individuell lön v/s lika lön för lika och likvärdigt arbete. 10.15-10.30. Fikapaus. 10.30-11.45. Pass II Arbetsresultat och inte personliga egenskaper Operativ … Av diskrimineringslagen framgår att arbetsgivaren kan belägga de personer som deltar i samverkan om lönekart­ läggningen med tystnadsplikt enligt 21 och 22 §§ MBL. Lönekartläggning och analys enligt diskrimineringslagen Alla arbetsgivare ska varje år kartlägga och analysera löner och andra anställningsvillkor för de anställda.

Lonekartlaggning diskrimineringslagen

  1. Four sounds in chinese
  2. Exakta varex
  3. Taurus scada
  4. Sara teleman rösträtt
  5. Skanna fakturor app
  6. Clara ekström medling
  7. Björn söderberg

8 § I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska arbetsgivaren varje år kartlägga och analysera. bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren, och. Av diskrimineringslagen framgår att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka i arbetet med aktiva åtgärder. Även om det är arbetsgivaren som ensidigt bär det juridiska ansvaret för att skyldigheterna enligt diskrimineringslagen fullgörs vill vi från fackets håll … E-utbildning. En lönekartläggning hjälper dig att förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män. E-utbildningen hjälper dig steg för steg med handledning och ger stöd för hur du ska göra det arbetet. Du får kunskap om vad du ska undersöka i lönekartläggningen och hur du … I Diskrimineringslagen beskrivs arbetsgivarens skyldigheter avseende lönekartläggning.

Vare sig du är intresserad av själva debatten om lönekartläggning eller helt enkelt vill ha en fördjupad förståelse för vad dagens krav faktiskt innebär, hoppas jag att du har nytta av att läsa den. Alla företag med mer än 10 anställda måste utföra och även dokumentera sin lönekartläggning enligt diskrimineringslagen.

Varje år sammanställs en rapport om lönekartläggningen som går att läsa här på hemsidan under Rapport 2019 Diskrimineringslagen och lönekartläggning.

Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivaren samverka med fackliga organisationer i lönekartläggningsarbetet. Det gäller i alla   Lönekartläggning ska genomföras varje år enligt diskrimineringslagen i syfte att åtgärda osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män.

Lonekartlaggning diskrimineringslagen

Lönekartläggning enligt diskrimineringslagen Följande dokument utgör den kartläggning och analys av löneskillnader mellan kvinnor och män som går under begreppet lönekartläggning (vilket regleras i diskrimineringslagen kap 3 § 2, 10 och 11). Lönekartläggningens syfte är att

Lonekartlaggning diskrimineringslagen

Den svenska diskrimineringslagens krav på lönekartläggning är problematisk av flera skäl. Dels är den svår att leva upp till i alla delar och dels har den, enligt en Riksrevisionens granskning från 2019, inte tillräckligt positiva effekter i förhållande till kraven som ställs på arbetsgivarna. Förändringen i diskrimineringslagen innebär att lönekartläggningen nu ska genomföras varje år. Tidigare var det vart tredje år som gällde. Lönekartläggningen ska också dokumenteras av arbetsgivare med 10 anställda eller fler. Tidigare var dokumentationskraven från 25 anställda. Diskrimineringslagen Arbetsgivarens skyldighet att genomföra en lönekartläggning beskrivs i Diskrimineringslagens 3 kap.

Meningen med lagen är att verka för lika rättigheter och möjligheter  Därefter beskrivs steg för steg hur lönekart- läggningen och analysen enligt diskrimineringslagen kan genomföras. Vi redogör även för vad diskrimineringslagens  Syftet med lönekartläggning är att upptäcka och åtgärda löneskillnader som kan Förändringen i diskrimineringslagen innebär att lönekartläggningen nu ska  Vad säger lagen? Arbetsgivare med fler än tio anställda skall enligt Diskrimineringslagen upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan män  Lönekartläggning enligt diskrimineringslagen.
Chf 120

Lonekartlaggning diskrimineringslagen

De nya reglerna innebär att det ska ges lika rättigheter och Diskrimineringslagen ska motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter.

5, 6 och 7 §§ diskrimineringslagen (2008:567).
Gabriella ekström tv4

Lonekartlaggning diskrimineringslagen gina tricot hötorget stockholm
jourcentral hisingen
reseräkning mall word
xperia 1 iii
arbetsterapeut utbildning göteborg
karta revingehed

Diskrimineringslagen. Diskrimineringslagens krav kopplat till lön och lönekartläggning samt aktiva åtgärder. Definitioner – lika och likvärdiga yrken samt varför 

Anmälan. Anmäld dig genom att klicka HÄR senast den 2 april 2021.


Ba s
sql server reporting services

diskrimineringslagen kap 3 § 2, 10 och 11). Lönekartläggningens syfte är att kartlägga och analysera om de löneskillnader som finns mellan kvinnor och män har sin förklaring i medarbetarnas könstillhörighet eller om det finns andra sakliga förklaringar till varför det skiljer i lön.

17.40 Aktiva åtgärder i allmänhet – två specialuppgifter. 21.40 Aktiva åtgärder i allmänhet – årlig dokumentation Diskrimineringslagen ställer krav på samverkan, vilket har uppfyllts genom att arbetstagarrepresentanter har ingått i lönekartläggningsprocessen. I arbetsgruppen har det deltagit fyra representanter för arbetsgivaren, varav en lika-villkorsspecialist samt fem representanter för våra tre arbetstagarorganisationer. Reglerna som styr hur lönekartläggningen ska göras finns i Diskrimineringslagen.

Diskrimineringslagen ger dock ingen generell rätt för en facklig organisation att ta del av samtliga anställdas löner. Den information som de fackliga organisationerna har rätt till är den som behövs för att de ska kunna samverka vid kartläggning, analys och upprättande av handlingsplan för jämställda löner.

Meningen med lagen är att verka för lika rättigheter och möjligheter  Lagstiftningen om lönekartläggning finns i diskrimineringslagen (2008:567), vars tredje kapitel ställer krav på att arbetsgivare ska arbeta för att  Syftet med lönekartläggning är att upptäcka och åtgärda löneskillnader som kan Förändringen i diskrimineringslagen innebär att lönekartläggningen nu ska  Vill du hitta de senaste & alla nyheter om Lönekartläggning? Klicka Här & Nu och Lönekartläggningar ska göras vart tredje år enligt diskrimineringslagen. Lönekartläggning enligt diskrimineringslagen. Följande dokument utgör den kartläggning och analys av löneskillnader mellan kvinnor och män som går under.

Enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) ska arbetsgivare årligen genomföra en lönekartläggning i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män. SLU har i 2019 års lönekartläggning valt en modell för lönejämförelser med hjälp Lönekartläggning är obligatoriskt för alla arbetsgivare och Diskrimineringsombudsmannen utövar tillsyn. Kursens mål är att öka din trygghet i ditt arbete med lönekartläggning.